The Natural Child Project The Natural Child Project
View shopping cart

Law (1993:335) regarding the child ombudsman - Sweden

Reference: SFS 1993:335 

  1. The child ombudsman has the task of looking after matters concerning the rights and interests of children and young people. The child ombudsman shall especially observe that laws and other regulations and their application are in agreement with Sweden's obligations according to the United Nation's Convention on the rights of children.
  2. The child ombudsman is supported by a special council. The child ombudsman is the chairperson of the council and leads its activities. The government appoints the child ombudsman and the members of the council for a stipulated period.
  3. The child ombudsman shall at once report to the social welfare committee should the child ombudsman in their operations learns that anyone under 18 years of age is maltreated in the home or if there is any other reason where it must be supposed that the social welfare committee needs to intervene to protect a minor. If there is particular cause, notification may be made to the social welfare committee in other situations as well.

The child ombudsman may provide the social welfare committee with any information which may be of importance for the investigation of a minor's need for protection. (Law 1994:87).

Lag (1993:335) om Barnombudsman 

  1. Barnombudsmannen har till uppgift att bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen shall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar samt deras tillämpning stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.
  2. Barnombudsmannen biträds av ett särskilt råd. Ombudsmannen är rådets ordförande och leder dess verksamhet. Regeringen utser ombudsmannen och rådets övriga ledamöter för en bestämd tid.
  3. Barnombudsmannen skall genast till socialnämnden anmäla om ombudsmannen i sin verksamhet får kännedom om att någon som är under 18 år misshandlas i hemmet eller om det i annat fall måste antas att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd. Om det finns särskilda skäl får anmälan till socialnämnden göras även i andra fall.

Barnombudsmannen får lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av en underårigs behov av skydd. Lag (1994:87). 

Translator: Peter Travis, Uppsala, Sweden 
More Child Advocacy Documents